Alkoholismus v poradenské praxi

 • pokud se v poradně objeví problém s alkoholem, může se tak vlastně stát 2 způsoby:
 1. přijde klient sám
 2. přijde partner klienta, manželka, blízký člověk, kamarád apod.
 • první varianta není příliš obvyklá, a jestliže se to stane, signalizuje nám to obvykle opravdu problém s alkoholem, velmi pravděpodobně závislost
 • ve druhém případě, kdy přichází partner, musíme se v případu zorientovat přes prostředníka
 • počítáme s tím, že okolí vidí problém s alkoholem dříve než pacient
 • dále počítáme s tím, že dlouhou dobu trvá, než se partner odhodlá poradnu navštívit, takže v případě návštěvy v poradně je abúzus, popř. závislost velmi pravděpodobná
 • partner nebo blízký, když před námi sedí, obvykle prožívá nejistotu, úzkost, nejasnost situace s alkoholem, celou řadu zklamání, byl mnohokrát alkoholikem obelhán, prošen za odpuštění, má tendenci alkoholika omlouvat nebo zase naopak těžce a za všechno obviňovat

 • znovu a znovu podléhá iluzi, že pití je pod kontrolou, nebo že dnes to bylo opravdu naposledy, protože to byl strašný průser atd.
 • partner alkoholika ztrácí v celé věci opěrné body, neví už, co a jak má vlastně posuzovat, na co dát pozor, co vlastně dál dělat, chybí mu struktura
 • totéž a v daleko horším měřítku se děje u alkoholika, je to člověk, kterému se zcela zhroutil vnitřní diář
 • hlavním úkolem poradce je vnést do případu strukturu, a tu musí založit na otevřeném a co možná nejpřesnějším nazývání problému pravým jménem, hned po základní společné orientaci
 • může se tak dít pouze na základě znalosti vymezení syndromu závislosti na alkoholu, znalosti vývojových stádií syndromu závislosti, algoritmu poskytnutí zdravotnické péče a variant této péče, a dále co se asi tak děje na kompletní PAL

Nazvat otevřeně a tvrdě problém

 • v tomto bodě není nutné mít přílišné obavy, abychom partnera či přímo klienta nezradili, obvykle již leccos sami tuší
 • potřebují to však jasně, zřetelně a přesvědčivě slyšet od tzv. odborníka, kam si často svou domněnku přišli nevědomě potvrdit
 • komunikace poradce by se měla pokud možno co nejvíce opírat o jasná fakta a argumenty
 • je to základem získání náhledu
 • je to základem motivačního procesu
  1. silná touha nebo pocit puzení pít alkohol (craving)
  2. potíže v kontrole pití, pokud jde o začátek a ukončení nebo o množství
  3. somatický odvykací stav, neboli syndrom z odnětí
  4. průkazně se zvyšuje tolerance k alkoholu, což se projevuje postupným zvyšováním dávek
  5. zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch konzumace alkoholu
  6. pokračování v pití i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

Syndrom závislosti (podle MKN-10)

Pokud během posledního roku došlo ke třem nebo více z uvedených jevů, jedná se o syndrom závislosti na alkoholu.

4 vývojová stádia syndromu závislosti

 1. Počáteční – pacient se navenek neliší svým pitím od svého okolí a společenských norem, pije kvůli psychotropním účinkům alkoholu. Pod jeho účinkem se cítí mnohem lépe (sociální nesmělost, smutek, úzkost apod.), psychicky v intoxikaci překonává nepříjemné pocity. Pije stále častěji a narůstá tolerance, neobjevují se zřetelné opilosti se ztrátami rovnováhy apod. Pokud se cítí dobře nebo normálně, dokáže bez větších problémů své pití omezit nebo abstinovat.
 2. Varovné – k vyvolání příjemného pocitu je potřeba stále vyšší hladina alkoholu v krvi, opakují se zřetelné stavy opilosti, ale zatím jen jako nedopatření. V dobré formě se pacient cítí s hladinkou. K dosažení žádoucí hladiny musí pít rychleji než ostatní, připravuje si náskok v pití a začíná pít potají. Uvědomuje si, že jeho pití může být nápadné, je proto zvýšeně citlivý na jakoukoli zmínku o alkoholu, pití skrývá a v opilosti se snaží o maximální kontrolu. Důležitým mezníkem je objev palimpsestů neboli „oken“. Je to neklamná známka, že končí 2. stadium, které je ještě v „předchorobí“ a začíná 3, „chorobné“ stádium.
 3. Rozhodné – začíná jev: změna kontroly v pití. Na zanedbatelný popud se rozjíždí naprosto nepřiměřená kaskáda dalšího pití, které se vymyká z rukou. Jediným řešením je nenapít se vůbec, jinak je opilost vždy zajištěna. Dále se rozvíjí racionalizační systém, který narůstá souběžně s narůstajícími konflikty s okolím. Objevuje se alkoholocentrické chování, alkohol se stává ústředním zájmem na úkor ostatních. Začínají výrazné manifestace negativních rysů osobnosti. Vzhledem k tomu, že narůstá vztahovačnost a přecitlivělost na jakoukoli zmínku o alkoholu či výtku, je u pacienta neustále v pohotovosti výbuch agrese. Začíná také sociální úpadek a známky celkového zanedbání. Každé otálení s vyhledáním specializované protialkoholní léčby je v tomto bodě zbytečným prodlužováním utrpení pacienta i okolí.
 4. Konečné – charakteristickým znakem je velmi nepříjemný tělesný stav po vystřízlivění, tedy obvykle ráno, který pacient musí „léčit“ dalším napitím, aby byl v pořádku. Ranní doušek. Pokračuje-li od ranního doušku v pití dál, vzniká tah, obvykle několikadenní spojité pití, během něhož pacient nevystřízliví. Nastupuje stav, kdy už to bez alkoholu nejde. Většinou v této fázi vyhledá pacient pomoc sám, často to bývá až po pokusu o sebevraždu.

Odvykací stav, syndrom z odnětí, abstinenční syndrom („absťák“)

Je tvořen kombinací příznaků:

 • nutnost ranního pití 91%
 • třes rukou nebo celého těla 70%
 • poruchy spánku 68%
 • hypo až anorexie 57%
 • nauzea 52%
 • potivost, tachykardie 47%
 • úzkost, dysforie, deprese, neklid 39%
 • zvracení 26%
 • malátnost, slabost 14%
 • EPI paroxysmy 11%

Syndrom z odnětí se rozvíjí zpravidla za 6-8 hodin po skončení pití, nejčastěji to bývá ráno. Ustupuje i bez terapie do 50 hodin, pokud se ovšem nerozvine v delirium.

Předem počítat s mýty o alkoholismu

 • chlastají všichni, nejedná se o alkoholismus
 • alkoholismus je nemoc jako chřipka, nemůžu s tím nic dělat, přejde to samo
 • alkoholismus je dán geneticky, já mám gen alkoholismu, nepřejde to nikdy
 • celý život budu mít absťák, když přestanu
 • přestat můžu kdykoli
 • když se mu budu více věnovat, vyléčím ho
 • když na něj budu zlá, vyléčím ho (nejčastěji: nebudu s ním spát)
 • musím mu nějak pomoci, aby neskončil na PAL
 • PAL je naprosto konečná, sociální průšvih, konec nadějí na práci apod.
 • mýty o „mužském“ a „ženském“ pití, např. žena se neopíjí, jen štětka jo, vždyť to na ní nikdy nebylo vidět (tajné pití žen)

Alkoholismus u zdravotníků

 • má určité zvláštnosti a představuje často velkou terapeutickou svízel
 • výrazný prvek popření problému z pozice experta, zejména u lékařů, já přeci nejlíp znám tuhle problematiku, vždyť jsem to studoval
 • podléháme mýtu, že odborníkovi se přece nic takového nemůže stát
 • zdravotník potom dává v terapii najevo svou převahu, nikdy není takový, jako členové skupiny, je něco více, to byl prostě omyl to pití
 • léčbu bere s nadhledem, shovívavě nebo negativisticky, žádá úlevy, oslovuje lékaře „kolego“ atd., je prostě výjimečný
 • nejčastěji odchází hned po zahájení PAL, pokud neodejde hned zpočátku, zřídka potom již léčbu nedokončí

Problémy v rodině a partnerských vztazích

 • problémy v přirozené komunikaci, nepružnost, obtíže v rozhodování
 • velká obtíž s uskutečňováním kompromisu v jednání
 • vystupňování negativních osobnostních rysů, agrese
 • sexuální nesoulad (velmi výrazný indikátor)
 • mužů pije výrazně více než žen
 • muži tráví čas v hospodách (nepřítomnost doma, vracejí se ve změněném stavu – konflikty), ženy pijí doma, takže změna není tak nápadná a jsou přítomny u manžela
 • manželka pijícího muže má sice více starostí, na druhé straně však může samostatně rozhodovat, manipulovat a uplatnit zisk
 • tento stav často dobře tolerují ambiciózní ženy, manažerky, vedoucí role
 • žena vytváří koalici s dětmi, přes děti s mužem manipuluje, uvádí do pocitů viny, často vzbudí agresi proti dětem
 • žena 10x častěji zůstává v manželství s alkoholikem, zatímco muži se s alkoholičkami obvykle rozvádějí nebo je vydírají
 • velmi situaci komplikuje mimořádně tolerantní postoj společnosti k pití alkoholu, protože hodně lidí má máslo na hlavě

Protialkoholní léčba – varianty, principy kompletní PAL – ústavní

Ambulantní protialkoholní léčba

 • cílem je nasazení Antabusu
 • kontakt dr. Hyánková 531 2472 nebo dr. Tržický
 • pacient jde na několik dní, obvykle na 3-4 dny na PO Lbc, oddělení AT, kde absolvuje interní vyšetření a posléze AAR, potom ambulantně 2x týdně na Antabus, efekt nebývá velký

Kompletní PAL na 3 měsíce, algoritmus přijetí, principy léčby, doléčování