Praxe

Praxe v oboru:

 • Dětské krizové centrum Praha Michle, diagnostika a psychoterapie syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané dítě)
 • Denní stacionář SANANIM, terapie závislostí na nealkoholových drogách, individuální a skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
 • Psychiatrické oddělení a ARO-ambulance chronické bolesti Nemocnice Liberec, protialkoholní léčba, individuální a skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
 • Terapeutické středisko pro mezilidské vztahy – poradna Liberec, individuální a párová psychoterapie
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, individuální, párová a skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
 • Soukromá klinicko-psychologická ambulance, Liberec, klinická diagnostika a psychoerapie
 • Vedoucí psycholog a odborný garant oboru klinické psychologie v Krajské nemocnici Liberec
 • Odborný garant, konzultant a supervizor klinické psychologie, ISIDA, středisko pro psychosomatickou medicínu, Česká Lípa
 • Lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii, SUR (2006-2011)
 • Lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii, SUR (2012-2017)
 • Lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii, SUR (2017-2022)

Vzdělání:

 • Základní škola, Bílá 1, Praha 6
 • Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
 • nedokončené studium ČVUT, fakulta elektrotechnická, obory: technická kybernetika, telekomunikace
 • Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie s klinickým zaměřením
 • psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze na 1. lékařské fakultě UK v rozsahu 500 hodin sebezkuąenosti, 200 hodin teorie, 60 hodin individuální supervize
 • výcvikový seminář k problematice návykových látek a závislostí
 • odborná stáž k problematice psychoterapie chronických bolestivých stavů v Centru pro léčbu bolesti FN Bulovka a FN Motol
 • atestace z klinické psychologie
 • atestace z psychoterapie
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydané MZ ČR